Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

- Doel

De website https://www.seriniti.fr/nl/ is vrij toegankelijk voor alle internetgebruikers. Het doel is de online verkoop van hoorapparaten, luisterhulpmiddelen, hoortoestellen, batterijen en oorstukjes, accessoires en alle aanbiedingen van producten of diensten bestemd voor de werking van luisterhulpmiddelen en hoortoestellen ontworpen of geproduceerd door SERINITI of door grote merken die op deze markt bestaan, voor natuurlijke personen of handelaars

- Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Bestellingen op deze site impliceren de aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden. De internetgebruiker erkent deze volledig te hebben begrepen en doet afstand van zijn eigen voorwaarden. Deze aanvaarding bestaat erin dat de internetgebruiker het vakje aankruist dat overeenstemt met de volgende zin: "Ik verklaar kennis te hebben genomen van de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de site en ze te aanvaarden Het aankruisen van het vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening. De internetgebruiker is zich bewust van de waarde van de automatische registratiesystemen van de Uitgever als bewijs en ziet, tenzij hij het tegendeel kan bewijzen, af van het recht om deze in geval van een geschil te betwisten. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden veronderstelt dat de internetgebruiker handelingsbekwaam is of, bij gebreke daarvan, dat hij de toestemming heeft van een voogd of curator indien hij handelingsonbekwaam is, of van zijn wettelijke vertegenwoordiger indien hij minderjarig is.

De beschikbaarheid van producten wordt aangegeven op de site, in de beschrijving van elk artikel. Om een bestelling te plaatsen, kunnen internetgebruikers een of meer artikelen selecteren en deze aan hun winkelmandje toevoegen. Wanneer hun bestelling voltooid is, kunnen zij toegang krijgen tot hun winkelmandje door op de daarvoor bestemde knop te klikken. Bij het raadplegen van het winkelmandje kan de internetgebruiker het aantal en de aard van de door hem gekozen artikelen controleren en kan hij de eenheidsprijs en de totale prijs van de bestelling nagaan. Zij zullen een of meer artikelen uit hun mandje kunnen verwijderen. Op dit overzicht zal de internetgebruiker ook worden meegedeeld of hij al dan niet gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, en welke termijnen van toepassing zijn. Indien de internetgebruiker tevreden is over zijn bestelling en deze wenst te valideren, kan hij op de knop "Valideren" klikken, waarna hij op een formulier terechtkomt waarin hij ofwel zijn identificatiegegevens voor de verbinding, indien hij die reeds heeft, kan invoeren, ofwel zich op de site kan registreren door het hem voorgelegde formulier in te vullen en persoonlijke informatie over zichzelf te verstrekken. Zodra zij zijn aangesloten, of nadat zij het formulier hebben ingevuld, zullen de klanten worden uitgenodigd om hun leverings- en factureringsgegevens te controleren of te wijzigen en zullen zij vervolgens worden uitgenodigd om hun betaling te verrichten door te worden doorverwezen naar de beveiligde betalingsinterface van de dienstverlener LCL. Zodra de betaling door de uitgever van de website is ontvangen, bevestigt de uitgever de klant langs elektronische weg de ontvangst van de betaling, binnen een termijn van maximaal 24 uur. Op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn verbindt de Uitgever zich ertoe de klant een e-mail te sturen waarin de bestelling wordt samengevat en waarin wordt bevestigd dat deze is verwerkt, met inbegrip van alle informatie betreffende de bestelling, de bestelde producten, de levering ervan en de modaliteiten voor de uitoefening van het herroepingsrecht.

De op de website vermelde prijzen zijn in euro's (€), inclusief alle belastingen en exclusief leveringskosten. Deze prijzen kunnen te allen tijde door de Uitgever worden gewijzigd. De vermelde prijzen gelden uitsluitend op de datum van de bestelling en zijn niet van toepassing op de toekomst. De leveringskosten zullen in elk geval aan de klant worden medegedeeld voordat de betaling wordt verricht.

Voor alle bestellingen kleiner dan of gelijk aan € 2.000 inclusief BTW kan de internetgebruiker op deze site een bestelling plaatsen en op verschillende manieren betalen

 • Frankrijk: kredietkaart, Paypal, PayPal 4 keer gratis, bankcheque
 • Buiten Frankrijk: kredietkaart, Paypal, PayPal 4 keer gratis

Voor bestellingen van meer dan € 2.000 inclusief BTW moet de klant contact opnemen met de klantendienst van de uitgever. Betalingen met kredietkaart gebeuren via beveiligde transacties die door Crédit Lyonnais worden aangeboden. In het geval van creditcardbetalingen heeft de Uitgever geen toegang tot gegevens met betrekking tot het betaalmiddel van de gebruiker. De betaling geschiedt rechtstreeks aan de bankinstelling Le Crédit Lyonnais.

- Vervoerders en prijzen

Alle bestellingen van meer dan 50€ inclusief BTW worden verzonden met de volgende leveringsdiensten

 • Frankrijk: Colissimo Expert of Chronopost.
  Prijs: 0€
 • Buiten Frankrijk: Chronopost; UPS.
  Prijs: 0€.

Alle bestellingen onder 50TTC worden verzonden met de volgende leveringsdiensten

 • Frankrijk: Nationale spoorbrief.
  Prijs: 0€
 • Buiten Frankrijk: internationale aangetekende brief.
  Prijs: 3€.
- Leveringstermijn

De bestellingen worden binnen twee tot vijf werkdagen na de datum van volledige betaling van de bestelling geleverd. Voor bepaalde producten of bepaalde bestelvolumes kan niettemin een langere leveringstermijn gerechtvaardigd zijn; dit zal uitdrukkelijk aan de consument worden vermeld wanneer de bestelling wordt gevalideerd.

- Leveringsfout en kennelijk defect

De klant verbindt zich ertoe bij de levering de conformiteit van het product met de bestelling te controleren. Elke leveringsfout met betrekking tot de bestelling of elk zichtbaar gebrek moet het voorwerp uitmaken van een klacht binnen de drie volle dagen na de levering. Na deze termijn wordt het product geacht conform te zijn ontvangen door de klant, die zich niet meer kan beroepen op een leveringsfout of een klaarblijkelijk gebrek.

- Schade en gedeeltelijk verlies

In geval van levering van een duidelijk en zichtbaar beschadigd pakket, is het aan de klant om het te weigeren en te profiteren van de door de vervoerder geboden garantie. De gebruiker moet ook de Uitgever onverwijld op de hoogte brengen, zodat na ontvangst van het beschadigde pakket een nieuw pakket kan worden klaargemaakt en verzonden. De klant moet ook elk onvolledig pakket of elk pakket met beschadigde artikelen weigeren. Overeenkomstig artikel L 133-3 van het Franse Wetboek van Koophandel doet de inontvangstneming van de vervoerde voorwerpen immers elke rechtsvordering tegen de vervoerder wegens beschadiging of gedeeltelijk verlies teniet indien de geadresseerde niet binnen drie dagen, feestdagen niet meegerekend, volgend op de dag van die inontvangstneming, de vervoerder per aangetekende brief in kennis heeft gesteld van zijn gerechtvaardigd protest. Indien deze formaliteit niet wordt vervuld, kan de klant niet worden vergoed.

De verkochte producten blijven eigendom van de Uitgever tot volledige betaling van de prijs, in overeenstemming met deze clausule van eigendomsvoorbehoud. Het risico gaat over op de klant bij levering.

- Klantenservice

De klantendienst van deze site is van maandag tot vrijdag per e-mail bereikbaar op het adres contact@seriniti.fr of per telefoon op (+33)9 72 58 43 52. De uitgever verbindt zich ertoe binnen twee werkdagen een antwoord te geven.

- Wettelijk herroepingsrecht

Overeenkomstig de geldende wetgeving beschikt de consument over een termijn van veertien (14) volle dagen vanaf de datum van ontvangst van het pakket om een omwisseling of terugbetaling aan te vragen. Om dit recht uit te oefenen, moeten zij het pakket (op eigen kosten) terugsturen naar het volgende adres

Seriniti SAS - 18 place de l'iris, 92 400 Courbevoie La Défense - FRANKRIJK

Alle retourzendingen moeten vergezeld gaan van een brief waarin om terugbetaling of omruiling wordt gevraagd. Alle retourzendingen moeten volledig zijn (originele verpakking, gebruiksaanwijzing, accessoires, kopie van de factuur) en de geretourneerde producten moeten in perfecte staat verkeren voor wederverkoop, d.w.z. dat ze niet bevuild, gewassen of beschadigd mogen zijn (ten gevolge van hun gebruik). Overeenkomstig de bepalingen van artikel L121-20-2 van de Franse consumentenwet kan de consument in geen geval aanspraak maken op de uitoefening van een herroepingsrecht voor bestellingen van alle producten die duidelijk gepersonaliseerd zijn of volgens hun specificaties zijn vervaardigd.

Om een efficiënter beheer van de retourzendingen mogelijk te maken, kan de klant gebruik maken van de contactformulierdoor de optie "Ik wil een product terugsturen" te selecteren.

- Vertraging
Elke vertraging in de levering van meer dan zeven dagen kan leiden tot de ontbinding van de verkoop op initiatief van de consument, op eenvoudig schriftelijk verzoek van de consument, verzonden per aangetekende brief met ontvangstbewijs. De consument krijgt dan de bedragen terugbetaald die hij op het ogenblik van de bestelling heeft moeten betalen. Deze clausule is niet van toepassing indien de vertraging in de levering te wijten is aan overmacht buiten de wil van de Uitgever. In een dergelijk geval verbindt de klant zich ertoe geen gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de site en zijn uitgever en ziet hij af van het recht om de verkoop te ontbinden zoals voorzien in dit artikel.

De SERINITI-maatschappij heeft het aanbod "Tevreden of terugbetaald 20 dagen" ingevoerd, waardoor iedereen die ten minste één ORISON hoortoestel of één AZUR hoortoestel heeft gekocht op de website https://www.seriniti.fr/nl/ of per postorder rechtstreeks bij de SERINITI-maatschappij, een periode van twintig (20) vrije dagen vanaf de datum van aankoop heeft om een terugbetaling te vragen.

Om terugbetaling te verkrijgen, moet de koper het pakket op eigen kosten terugsturen naar het volgende adres
SERINITI SAS - 18 place de l'Iris - 92 400 Courbevoie La Défense, FRANKRIJK.

Alle terugzendingen moeten vergezeld gaan van een brief waarin de reden voor het verzoek om uitvoering van het aanbod wordt toegelicht. Het bedrijf SERINITI verbindt zich ertoe elk product terug te betalen dat compleet teruggestuurd wordt (originele verpakking, gebruiksaanwijzing, accessoires, kopie van de aankoopfactuur) en de teruggestuurde producten moeten in perfecte staat zijn voor wederverkoop, ze mogen niet bevuild, gewassen of beschadigd zijn (ten gevolge van hun gebruik)

Consumenten zullen geen aanspraak kunnen maken op het "Tevreden of terugbetaald 20 dagen"-aanbod voor bestellingen van alle producten die duidelijk gepersonaliseerd zijn of volgens hun specificaties zijn vervaardigd, of voor retourzendingen na de periode van twintig (20) dagen

Voor een vereenvoudigd beheer van de retourzendingen kan de koper gebruik maken van de contactformulierdoor de optie "Ik wil een product terugsturen" te kiezen.

In geval van een defect aan een op deze site gekocht product, heeft de klant, overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wettelijke garantie van verborgen gebreken, een termijn van twee jaar vanaf de datum van ontdekking van het defect aan het genoemde product om een omruiling of terugbetaling te vragen en, overeenkomstig artikel L211-5 van het Wetboek van Consumentenrecht, beschikken zij over een termijn van twee jaar vanaf de datum van ontvangst van het voornoemde product om een omruiling of terugbetaling te vragen, indien de geleverde goederen niet conform zijn, in de betekenis die het voornoemde artikel aan dit woord geeft. Om één van deze rechten uit te oefenen, dienen zij contact op te nemen met de klantendienst van de Uitgever. Aangezien een verborgen gebrek een gebrek van het product is dat het onder normale gebruiksomstandigheden ongeschikt maakt voor het doel waarvoor het bestemd is, en aangezien onder conformiteitsverplichting wordt verstaan de levering van het contractueel overeengekomen product, is de uitgever niet aansprakelijk voor normale slijtage van de producten, slecht onderhoud ervan, accidentele schade of schade ten gevolge van een abnormaal gebruik van de producten.

- Aanmaken van een persoonlijke rekening

Het aanmaken van een persoonlijke account is een essentiële voorwaarde voor elke bestelling van een internetgebruiker op deze site. Daartoe zal de internetgebruiker worden gevraagd een bepaalde hoeveelheid persoonlijke informatie te verstrekken. De gebruiker verbindt zich ertoe correcte informatie te verstrekken, bij gebreke waarvan het contract op initiatief van de Uitgever zal worden beëindigd en de account zal worden verwijderd. Bepaalde informatie zal als essentieel worden beschouwd voor het sluiten van het contract en het verzamelen ervan zal onontbeerlijk zijn voor het creëren van de persoonlijke rekening en de validatie van het sluiten van het contract. De weigering van een gebruiker om dergelijke informatie te verstrekken, verhindert de aanmaak van de persoonlijke account en, bijgevolg, de validatie van de bestelling

- Werking

Met deze account kan de klant of het lid al zijn bestellingen op de site raadplegen en ook de levering van de gekochte goederen volgen. Indien de in de rekening opgenomen gegevens zouden verdwijnen ten gevolge van een toevallige gebeurtenis, een technisch defect of overmacht, kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld, aangezien deze informatie geen bewijskracht heeft, maar uitsluitend ter informatie dient. De Uitgever verbindt zich er evenwel toe alle contractuele elementen waarvan de bewaring bij wet of reglement vereist is, veilig te bewaren. De Uitgever behoudt zich het recht voor om de account te verwijderen van elk lid dat deze voorwaarden heeft geschonden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wanneer de gebruiker bewust valse informatie heeft verstrekt bij de registratie en het opzetten van zijn of haar persoonlijke ruimte) of gedurende ten minste een jaar inactief is geweest. Een dergelijke verwijdering houdt geen schade in voor de uitgesloten gebruiker, die hierdoor geen aanspraak op schadevergoeding kan maken. Deze uitsluiting sluit niet uit dat de uitgever gerechtelijke stappen tegen het lid kan ondernemen, wanneer de feiten zulks rechtvaardigen

- Wachtwoord

Bij het aanmaken van een persoonlijke rekening wordt de gebruiker gevraagd een wachtwoord te kiezen. Dit paswoord garandeert de vertrouwelijkheid van de informatie in de rubriek "Mijn account" en het is de gebruiker derhalve verboden deze door te geven of mee te delen aan een derde. Bij gebreke hiervan kan de site niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot de account van een gebruiker.

Door het aanvinken van het daarvoor bestemde vakje of door uitdrukkelijk hiermee in te stemmen, stemmen de leden ermee in dat de Uitgever hen, met een door de Uitgever te bepalen frequentie en in een door de Uitgever te bepalen vorm, een nieuwsbrief kan toezenden die informatie kan bevatten met betrekking tot de activiteiten van de Uitgever. Door het betreffende vakje aan te vinken, stemt de gebruiker in met het ontvangen van commerciële aanbiedingen van de Uitgever voor producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de bestelde. Leden die zich abonneren, hebben de mogelijkheid zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief door op de link in elke nieuwsbrief te klikken.

- Algemeen - Doel - Duur

Internetgebruikers zijn vrij om persoonlijke informatie over zichzelf te verstrekken. Het verstrekken van persoonlijke informatie is niet essentieel voor het navigeren op de site. Anderzijds impliceert de registratie op deze site het verzamelen van een bepaalde hoeveelheid persoonlijke informatie over gebruikers door de Uitgever. Internetgebruikers die niet de informatie wensen te verstrekken die nodig is om een persoonlijke ruimte te creëren, zullen op deze site geen bestellingen kunnen plaatsen. De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor het goede beheer van de op deze site aangeboden diensten en voor de vervulling door de Uitgever van zijn contractuele verplichtingen. Deze gegevens worden door de Uitgever uitsluitend in deze hoedanigheid bewaard en de Uitgever verbindt zich ertoe ze voor geen enkel ander doel te gebruiken, noch ze aan derden door te geven, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers of in de gevallen waarin de wet voorziet. De contactgegevens van alle op deze site geregistreerde gebruikers worden bewaard gedurende ten hoogste zes maanden na beëindiging van de contractuele relatie; dit is een redelijke termijn die nodig is voor een goed beheer van de site en voor een normaal gebruik van de gegevens. Deze gegevens worden bewaard in veilige omstandigheden, volgens de huidige technische middelen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van persoonsgegevens

- Recht van toegang, rectificatie en verzet

Overeenkomstig deze wet heeft de gebruiker het recht zich te verzetten tegen, vragen te stellen over, toegang te krijgen tot en rectificatie te vragen van de gegevens die hij heeft verstrekt. Daartoe volstaat het een verzoek in te dienen bij de uitgever van deze site, per e-mail op het volgende adres: contact@www.seriniti.fr of per post op het adres van de zetel van de uitgever, vermeld aan het begin van deze algemene voorwaarden. De verzamelde persoonsgegevens zijn onderworpen aan geautomatiseerde verwerking en zijn uitsluitend bestemd voor de redacteur van de site. De verzamelde persoonsgegevens worden niet naar het buitenland doorgegeven. CNIL-verklaringsnummer: 1973929

- IP-adres

Bovendien behoudt de uitgever zich het recht voor om het openbare IP-adres (Internet Protocol) van alle internetgebruikers te verzamelen. Het verzamelen van dit IP-adres gebeurt anoniem, wordt even lang bewaard als de persoonlijke informatie en wordt alleen gebruikt voor een goed beheer van de op deze site aangeboden diensten. Het IP-adres is een reeks getallen, gescheiden door punten, die een computer op het internet op unieke wijze identificeert. De uitgever zal alle persoonsgegevens van een internetgebruiker bekendmaken aan de politie (op gerechtelijk verzoek) of aan eender welke persoon (op gerechtelijk bevel). Het IP-adres van een computer kan worden vergeleken met de werkelijke identiteit van de abonnee die in het bezit is van de ISP (Internet Service Provider).

- Algemeen - Doel - Duur

Om alle internetgebruikers in staat te stellen zo efficiënt mogelijk op deze site te surfen en om de werking van de verschillende interfaces en toepassingen te verbeteren, kan de uitgever een cookie installeren op de computer van de gebruiker. Deze cookie maakt het mogelijk informatie op te slaan over de navigatie op de site (datum, pagina, tijdstip), alsmede alle gegevens die de gebruiker tijdens zijn bezoek invoert (zoekopdrachten, login, e-mail, wachtwoord). Deze cookies worden gedurende een variabele periode van maximaal een maand op de computer van de gebruiker opgeslagen en kunnen door de uitgever worden gelezen en gebruikt bij een volgend bezoek van de gebruiker aan deze site.

- Recht om bezwaar te maken tegen de installatie van de cookie

De gebruiker heeft de mogelijkheid om deze cookie te blokkeren, de duur van de opslag te wijzigen of te verwijderen via de interface van zijn browser (in het algemeen: tools of opties / privacy of vertrouwelijkheid). In een dergelijk geval zal de navigatie op deze site niet worden geoptimaliseerd. Indien het systematisch deactiveren van cookies in de browser van de internetgebruiker hem/haar verhindert gebruik te maken van bepaalde door de Uitgever aangeboden diensten of functionaliteiten, vormt deze storing geenszins een schadepost voor het lid, dat hierdoor geen aanspraak kan maken op enige vergoeding

- Verwijdering van cookies

De internetgebruiker heeft ook de mogelijkheid om de eerder op zijn computer aanwezige cookies te verwijderen, door naar het daartoe bestemde menu van zijn browser te gaan (in het algemeen: tools of opties / privacy of vertrouwelijkheid). Een dergelijke actie heeft geen invloed op hun navigatie op deze site, maar de gebruikers verliezen alle voordelen die door de cookie worden geboden. In dat geval moeten zij al hun gegevens opnieuw invoeren.

In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site, ten gevolge van technische problemen of van enige andere aard, kan de klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of compensatie. Het niet beschikbaar zijn van een of meer producten, zelfs indien dit van lange duur is en zonder enige tijdslimiet, vormt geen schade voor de internetgebruikers en kan in geen geval aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding door de site of de uitgever ervan. De Uitgever is in geen geval aansprakelijk voor de niet-nakoming of gebrekkige nakoming van het contract die direct of indirect te wijten is aan de klant of aan een geval van overmacht, zoals gedefinieerd door de rechtbanken van het Franse recht. De op deze site gepubliceerde visuele voorstellingen van de producten worden door de Uitgever gegarandeerd als volkomen getrouw aan de werkelijkheid, teneinde te voldoen aan zijn verplichting tot het verstrekken van perfecte informatie. Bij de huidige stand van de techniek kan de weergave van deze voorstellingen, met name wat de kleur of de vorm betreft, echter per computer sterk verschillen of afwijken van de werkelijkheid, afhankelijk van de kwaliteit van de grafische accessoires en het scherm of de resolutie van het beeldscherm. De Uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke variaties en verschillen. De op deze site verkochte producten worden op de markt gebracht in overeenstemming met de reglementaire en wettelijke bepalingen die in Frankrijk van kracht zijn, en de Uitgever kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de reglementaire en wettelijke bepalingen in andere landen. De hyperlinks op deze site kunnen leiden naar andere websites en de uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld als de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wetgeving. Evenzo kan de uitgever van deze site niet aansprakelijk worden gesteld indien het bezoek van een van deze sites door de internetgebruiker hem/haar schade berokkent.

Alle elementen van deze site behoren toe aan de uitgever en zijn derhalve beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom. De internetgebruiker erkent derhalve dat, bij gebreke van toestemming, elke gehele of gedeeltelijke reproductie en elke verspreiding of exploitatie van één of meer van deze elementen, zelfs in gewijzigde vorm, aanleiding kan geven tot gerechtelijke stappen tegen hem door de uitgever of zijn rechtverkrijgenden. Deze bescherming geldt voor de gehele tekstuele en grafische inhoud van de site, maar ook voor de structuur, de naam en het grafische handvest.

Deze voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd door de uitgever van de site of zijn agent. De voorwaarden die op de klant van toepassing zijn, zijn die welke gelden op de dag van de bestelling. De uitgever zal uiteraard al zijn vroegere voorwaarden behouden en deze toezenden aan elke gebruiker die daarom verzoekt.

De onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht en de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken. De taal van het contract is Frans.

Met uitzondering van de bepalingen van openbare orde, kunnen alle geschillen die zouden kunnen ontstaan in het kader van de uitvoering van de onderhavige algemene voorwaarden, alvorens enige gerechtelijke actie te ondernemen, worden voorgelegd aan de beoordeling van de redacteur van de site met het oog op een minnelijke schikking. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om een minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van een rechtsvordering niet schorsen.

Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden bij rechterlijke uitspraak nietig wordt verklaard, brengt deze nietigheid niet de nietigheid mee van alle andere bepalingen, die van kracht blijven.

Een tijdelijke of permanente verklaring van afstand door de Uitgever van een bepaling van deze voorwaarden houdt geen verklaring van afstand in van de rest van de voorwaarden.